Zoek

Arianda.nl

Algemene voorwaarden & Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hebbes Media voor het inhuren van spreker Arianda Schepens eventueel met Hebbes Theater. Dit betreft ook workshops of andere werkzaamheden die hieruit voortvloeien en eventuele andere externen.

2. Hebbes Media bemiddelt tussen Opdrachtgever en spreker Arianda Schepens voor één of meer optredens of werkzaamheden die door Arianda.nl uitgevoerd worden, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) de bijdrage van de Spreker.

Prijzen en betaling

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders is vermeld. Zodra de afspraken voor een optreden zijn gemaakt, per mail, overeenkomst of mondeling zijn deze bindend. Zodra er overeenstemming is gaan wij aan de slag. Bij annulering van de aanvrager binnen 2 maanden voor het optreden is 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Annulering langer dan 2 maanden vooraf aan het optreden is men 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd.

4. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen, tenzij anders afgesproken. Betaling dient uitsluitend aan Hebbes Media te worden voldaan.

5. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Hebbes Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Hebbes Media tot vergoeding van de schade.

Verhindering van de Spreker:

6. Indien de Spreker is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal Hebbes Media:

– in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;
– indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever wordt voor een vervangende Spreker gezorgd, waarbij vooraf een eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever wordt besproken;
– indien Hebbes Media en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal de overeenkomst worden beëindigd onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

7. Als de Spreker te laat op het evenement arriveert en alsnog spreekt, is de volledige betaling van het tarief van kracht.

8. Hebbes Media is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mogelijk ondervindt als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Spreker.

9. Hebbes Media is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:

– tekortschiet in zijn verplichtingen.
– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard

Overige bepalingen

10. Hebbes Media en de spreker kunnen alle opdrachten met de naam van de Opdrachtgever en de naam van de Spreker vermelden op de eigen website en haar social media kanalen, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.

11. Opnames (geluid en/of film) van de Spreker mogen alleen worden gemaakt in overleg met Hebbes Media.

Aansprakelijkheid

12. Hebbes Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Hebbes Media. De Opdrachtgever vrijwaart Hebbes Media tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13. Iedere aansprakelijkheid van Hebbes Media is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Hebbes Academy, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen. 

De informatie op de website van Hebbes Academy wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.
Mocht dat niet gebeuren dan is er iets mis gegaan, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groet,
Management team Arianda.nl